Regulamin Sklepu internetowego Mojeliterkowo.pl

§ 1
Definicje

 1. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Mojeliterkowo.pl.
 2. Sprzedawca– Innosys Grzegorz Ostrowski, Hausbrandta 34/43, 80-126 Gdańsk NIP: 739-342-64-83
 3. Sklep Internetowy– witryna Sprzedawcy pod adresem www.mojeliterkowo.pl
 4. Klient– konsument, który dokonuje zakupu Produktu w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Produkt– przedmiot znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego, który może zostać zakupiony przez Klienta.
 6. Konto– przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie Internetowym.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • a) adres poczty elektronicznej: biuro@mojeliterkowo.pl
  • b) numer telefonu: +48 663 991 055
  • c) formularz kontaktowy dostępny na stronie www.mojeliterkowo.pl
 5. Wszelkie inne formy kontaktu ze Sprzedawcą nie będą skuteczne w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a odpowiedź będzie jedynie wyrazem dobrej woli Sprzedawcy.
 6. Zmiana formy kontaktu nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca oświadcza, że Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy Produktów z oznaczeniem ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 9. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 10. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
  • Do założenia konta lub zamówienia towaru bez jego zakładania wymagane jest podanie niezbędnych danych: imienia i nazwiska, adresu oraz danych
 11. Sprzedawca może odmówić założenia konta na rzecz danego Klienta w przypadku podania przez Klienta danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów. Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania danych dostępne są w dostępnym na stronie internetowej mojeliterkowo.pl dokumencie „Polityka prywatności i plików Cookies”
 13. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje niemożliwością dokonania zakupu Produktów.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystaniem ze Sklepu Internetowego jest każda czynność Klienta prowadząca do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest do Korzystania w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i zasadami netykiety oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności oznacza to zobowiązanie do:
  • a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa autorskie, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • c) niedoprowadzania do obrotu danymi osobowymi innych Klientów,
  • d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego technicznego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego niszczącego oprogramowania lub urządzeń tego rodzaju,
  • e) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 4

Zamówienie

 1. Zamówienia w Sklepie Klient może składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Po dokonaniu Zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania Zamówienia.
 3. Konto Klienta w Sklepie Internetowym czas będzie prowadzone przez czas nieoznaczony.
 4. Sprzedawca zakończy prowadzenie konta Klienta w dniu otrzymania przez Sprzedawcę wystosowanego przez Klienta żądania usunięcia konta. Wskazane żądanie może zostać dokonane poprzez metody kontaktu wskazane w § 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
  §
  Dostawa
 1. Zamówiony towar Sprzedawca dostarcza Klientowi za pomocą firm kurierskich. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych produktów w oddziale firmy po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmy przewozowe.
 3. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie lub kradzieży jej zawartości.

§ 6

Płatność

 1. Za poszczególne Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym należne mu są ceny zgodne ze wskazanymi w Sklepie Internetowym. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej są cenami brutto.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Klient może dokonać opłaty w jednej z form wskazanych poniżej.
 4. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy możliwa jest zapłata gotówką.
 5. Dopuszczalna jest również zapłata w trybie przelewu na konto Sprzedawcy. W przypadku wyrażenia takiej woli przez Klienta w toku składania Zamówienia, po zakończeniu tej procedury wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. W tytule zapłaty należy podać wskazany w mailu numer zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpływu na konto Sprzedawcy. Od momentu dokonania zakupu do wpłaty gotówki na konto nie powinno minąć więcej niż 3 dni. W przeciwnym wypadku obsługa sklepu może anulować zamówienie.
 6. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest zaksięgowanie przelewu dokonanego przez Klienta tytułem zapłaty ceny za wybrany Produkt na koncie Sprzedawcy. Po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sprzedawcy, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.
 7. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
 8. Sprzedawca wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. W przypadku woli otrzymania faktury na inny od podanego adres mailowy Klient zobowiązany jest zaznaczyć to poprzez jedną z dostępnych dróg kontaktu.
 9. Ewentualny Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat w związku ze zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7
Prawo odstąpienia

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów przez Klienta bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Odstąpienie winno zostać dokonane poprzez zastosowanie środków kontaktu Klienta ze Sprzedawcą wskazanych w paragrafie drugim pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Wyjątek stanowią dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia.

§ 8

Niezgodność Produktu

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wad rzeczy sprzedanej reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy niezwłocznie odesłać za pomocą firmy kurierskiej/Poczty Polskiej lub osobiście na adres Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu. Nie odniesienie się będzie traktowane jako uznanie reklamacji.
 2. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę o ile naprawa albo wymiana nie są niemożliwe lub nie wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

§ 9

Ochrona Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Klientów , korzystających z Usług, jest INNOSYS Grzegorz Ostrowski
 2. Dane osobowe Klientów, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Klienta celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Klienta w postaci adresu e-mail i nazwy Klienta  stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Klienta, WYKORZYSTYWANE  są przez INNOSYS do prawidłowej realizacji Usługi.
 4. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Usłudze. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 5. W przypadku ponownego składania zamówienia przez tego samego Klienta, formularz zamówienia może wypełnić się automatycznie; dane Klienta są przechowywane na jego urządzeniu oraz w bazie danych administratora danych (konto użytkownika)
 6. INNOSYS zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Klient może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do INNOSYS
 7. INNOSYS zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Klientów, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 10. INNOSYS informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu MojeLiterkowo używane są przez INNOSYS pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Klienta , które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu MojeLiterkowo. Klient w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.
  INNOSYS  informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z serwisu  MojeLiterkowo może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj. Sposób oraz zakres działań INNOSYS . z wykorzystaniem plików „cookies” opisany został w “Polityce ochrony prywatności”, której treść jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Warunki sprzedaży Produktów określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 2. Wszelkie ewentualne spory związane z zapisami Regulaminu, Strony w pierwszym rzędzie będą rozwiązywały polubownie w drodze dwustronnych rozmów i negocjacji.
 3. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia mogą skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny,.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa bądź sposobu i zasad funkcjonowania sklepu internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.mojeliterkowo.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.