O programie

Autorski program „Moi przyjaciele z Literkowa” jest stworzony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy charakteryzują się indywidualnymi potrzebami w zakresie nauczania i wychowania. Jego założeniem jest wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności z zakresu ortografii poprzez zastosowanie różnorodnych form teatralnych.

Stwarza on również odbiorcom okazję do rozwoju zarówno osobowościowego, jak i intelektualnego. Nauczyciel, który podejmie się jego realizacji będzie miał pewność, że wyposaży swoich podopiecznych w umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, a także  sprawi, że ona na trwałe zagości w ich pamięci. Dodatkowym walorem będzie przyjemność obserwowania zmian  w zachowaniu uczniów dzięki formom pracy, które są bliskie sztuce teatralnej.

Cele

 • Wyposażenie uczniów w umiejętność świadomego posługiwania się zasadami poprawnej pisowni.
 • Wdrażanie do dbałości o prawidłową pisownię.
 • Usprawnianie funkcji poznawczych.
 • Ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Rozwijanie i eksponowanie twórczości dziecięcej.
 • Inspirowanie do świadomego uczestnictwa w zajęciach.
 • Doskonalenie słuchania i czytania ze zrozumieniem.
 • Nabywanie kompetencji językowych w zakresie: budowania wypowiedzi ustnych, redagowania opowiadań, opisów, dialogów i pism użytkowych, tworzenia poezji i tekstów swobodnych.
 • Zachęcanie do aktywności artystycznej i autoprezentacji.
 • Wcielanie zasad społecznego funkcjonowania; przestrzeganie zasad, reguł i regulaminów.
 • Kształtowanie nawyków związanych z samokontrolą.
 • Zachęcanie do dokonywania samooceny.
 • Wdrażanie do planowania własnej pracy.
 • Rozwijanie myślenia, zachęcanie do swobodnego wyciągania wniosków.
 • Stwarzanie okoliczności do odnoszenia sukcesów.
 • Doskonalenie współdziałania w zespole i z partnerem.